Menu


Regulamin Samorządu Uczniowskiego Plan Samorządu Uczniowskiego 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2010/2011 2009/2010 Wolontariat

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

 

1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

3. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

 

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania gazetki szkolnej, tablicy informacyjnej
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

I. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:

{C} a.       Przewodniczący Klasy,

{C} b.      Zastępca Przewodniczącego,

{C} c.       Skarbnik,

{C} d.      Sekretarz

 1. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych klasach.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

{C} a.       Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

{C} b.      Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

{C} c.       Skarbnik,

{C} d.      Sekretarz.

 1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 2. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
 3. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
 4. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

 

II. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy:
  1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
  2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
  3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
  1. uchwala Regulamin SU,
  2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
  3. ma prawo do wyboru Opiekuna SU
  4. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
  5. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
  6. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
  1. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
  2. wykonuje uchwały Rady SU
  3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
  4. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
  5. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,

 

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

I. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych  w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

 

Kandydaci do samorządu uczniowskiego powinni wyróżniać się pod względem zachowania.

 

II. Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I- VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok szkolny. Rozpoczyna się z nowym rokiem szkolnym, a kończy w czerwcu roku szkolnego.
 6. Do czasu nowych wyborów obowiązki Zarządu SU pełnią dotychczasowi uczniowie lub wyznaczeni przez opiekuna samorządu.
 7. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:

{C} a.       do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru samorządu klasowego,

{C} b.      od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 1. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września  roku szkolnego, w którym odbywają się wybory.

 

 

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1. Kadencja opiekuna SU trwa rok. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

2. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada SU.

3. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody .

4. Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.
5. Opiekun Samorządu może być odwołany przez Radę Uczniów.

Rozdział V

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:

 1. Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.
 2. Z organizowanych zbiórek.
 3. Ze środków przekazanych przez sponsorów.
 4. Z innych źródeł.

2. Finanse Samorządu prowadzi skarbnik SU we współpracy z opiekunem SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

 

 

Rozdział VI

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 2. Plany pracy,
 3. Ewidencja dochodów i wydatków.

 

 

Rozdział VII

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

 

1. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

 

2. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

 

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Członkowie SU mogą zostać odwołani przed upływem kadencji na własną prośbę, w wyniku referendum na wniosek 25% uczniów w danym roku szkolnym lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

2. Odwołanie na drodze referendum odbywa się zwykłą większością głosów.

3. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor w porozumieniu z opiekunem SU.

4. Skład Samorządu Uczniowskiego musi być uzupełniony w drodze wyborów.

5. Działalność SU nie może być sprzeczna ze Statutem Szkoły, a także z innymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole.

6. Spotkanie SU odbywa się przynajmniej raz w miesiącu i gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

8. Z każdego zebrania sporządza się protokół.

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony w dniu 9 września 2013r.

  

Aktualności

Kontakt


 • Szkoła Podstawowa
  im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach
  ul. Szreniawska 6
  62-051 Wiry
  61-810-65-65
  spwiry@op.pl

Galeria zdjęć